صرفه اقتصاد

مفهوم زنجیره ارزش از سال ۱۹۸۲ توسط الیور و وبر وارد تحقیقات شد. زنجیره ارزش ترکیبی از تمامی شرکت‌های دخیل در طراحی، تولید و تحویل یک محصول به بازار است. مدیریت زنجیره ارزش مربوط به ایجاد و خلق ارزش افزوده در هر پیوند از زنجیره است که یک مزیت رقابتی برای فعالیت در زنجیره محسوب …

بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی تامین کننده امنیت غذایی / تولیدی و درآمدی بخش کشاورزی

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه و امنیت غذایی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه امری ضروری قلمداد می شود. درمیان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر ، بهبود امنییت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند. علاوه براین بخش کشاورزی در افق آینده …