ارزش آب کدام بیشتر است: هندوانه ۲۵۰ هزار تومانی یا شکلات ۱۷ میلیون تومانی؟

پرسشی که برای من محقق از پیام درج شده به وجود آمده این است که چرا کاهش و عدم تولید محصولات کشاورزی کلید حل مشکل بحران آب در کشور شده است؟ آیا این رویکرد بر اساس مطالعه علمی است؟ آیا پیام هایی با این مضمون نوعی مقابله با بخش کشاورزی با هدف عقب راندن بخش …