خردبودن اراضی کشت و گروه‌های خانوادگی

کوچک‌بودن اراضی زیر کشت یکی از مسائل مهم بخشی کشاورزی در جهان و ایران است. این مسئله خود چالش‌هایی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار؛ هم برای توسعه کشاورزی پایدار و هم توسعه روستایی به همراه دارد. چالش‌های متفاوتی تاکنون از سوی محققان و اندیشمندان مرتبط با توسعه کشاورزی و روستایی پایدار بیان شده که …