سلسله مباحث اخلاق دراقتصاد :?بخش اول تعریف اخلاق و اقتصاد

?نگاهی به پیرامون خود که می کنم در محاوره برخی مردم و مسوولین همواره یک موضوع برای من جالب است که “اقتصاد را مترادف با پول و ثروت می دانند ” . درست است که اقتصاد علم تخصیص بهینه عوامل برای تامین نیازهای بشری است اما پشت این تعریف فرضیاتی وجود دارد که با جاری …