خانواده چطور اجتماع را می سازد؟

خانواده از نهادهای مهم و اساسی جامعه است،یک واحد اجتماعی است که مجموعه ای متشکل از پدر و مادر و فرزندان که به علت هدف و منافع مشترکی بدور هم گرد آمده و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی را به عهده دارد. حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگى‌هاى خانواده شمرده …