ضایعات مواد غذایی، اتلاف هنگفت منابع آبی

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مرحله تولید، یکی دیگر از راهکارهای کاهش گازهای گلخانه‌ای است. با کاهش ضایعات در مرحله تولید بخشی از محصولاتی که از چرخه تولید خارج می‌شوند دوباره به تولید اضافه شده و میزان تولید را افزایش می‌دهند. کاهش ضایعات تولید از هدررفت تولید محصولی که به‌خاطر آن گازهای گلخانه‌ای تولید شده …