آموزش کشاورزی در مدرسه

??آموزش کشاورزی در مدرسه یکی از الزامات توسعه پایدار است . از کودکی به کوکانمان می آموزیم غذا چگونه حاصل می شود ، چه منابعی در تولید آن به کار می رود ، چقدر افراد برای تهیه غذا زحمت می کشند ، جنگل و درخت چرا مفید است و … و او را انسانی مسوولیت …