آموزش خیاطی در کارگاه خیاطی روستای پاطاق

???سرپل ذهاب. ۲۴بهمن ۹۷ . روستای پاطاق .حضور بانوان داوطلب روستای بازگیر برای آموزش خیاطی در کارگاه خیاطی روستای پاطاق ???

آموزش خیاطی در کارگاه خیاطی روستای پاطاق

???سرپل ذهاب. ۲۴بهمن ۹۷ . روستای پاطاق .حضور بانوان داوطلب روستای بازگیر برای آموزش خیاطی در کارگاه خیاطی روستای پاطاق ???

آموزش خیاطی در کارگاه خیاطی روستای پاطاق

???سرپل ذهاب. ۲۴بهمن ۹۷ . روستای پاطاق .حضور بانوان داوطلب روستای بازگیر برای آموزش خیاطی در کارگاه خیاطی روستای پاطاق ???