آغازی دوباره

??آغازی دوباره چه خواهیم کرد؟ برای توسعه خودمان به عنوان انسان توسعه یافته و مسوول،برای توسعه پایدار کشورمان و برای مراقبت از زمین و مخلوقات خداوندگار مهربان؟ برای صلح و دوستی و عشق و مهربانی?