نقش زنان در توسعه روستایی

“جدول(۱)نرخ اشتغال زنان روستایی و مقایسه آن با مردان روستایی طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه هدف دولت و سیاست‌های توسعه‌ای کشور توجه به حضور فعال زنان در جامعه به عنوان نیمی از نیروی کار جامعه می‌باشد،باید …