?کمک به کشاورزان و روستائیان آسیب دیده سیل ۹۸

✍️در اقتصاد یک اصل داریم : تخصیص بهینه منابع. این اصل در همه جا اگر حاکم شود به دنبالش توسعه پایدار را به همراه دارد . برای تک تک افراد جامعه این اصل با توجه به محدودیت درآمد لازم و ضروری است . کمکهای نقدی، فطریه، صدقه، خیرات و … خود را به بهترینها اختصاص …

نقش زنان در توسعه روستایی

“جدول(۱)نرخ اشتغال زنان روستایی و مقایسه آن با مردان روستایی طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه هدف دولت و سیاست‌های توسعه‌ای کشور توجه به حضور فعال زنان در جامعه به عنوان نیمی از نیروی کار جامعه می‌باشد،باید …