بررسی منابع تامین مالی تولید کنندگان بخش کشاورزی و ارزیابی آن

بدون شک تهیه مواد غذایی برای جمعیت درحال رشد ، تامین امنیت غذایی ، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهمترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود. بخش کشاورزی ، که یکی از بخش های اقتصادی است، در دستیابی به هدف های مهمی چون تامین امنیت غذایی وارزآوری ، کشور را …