بررسی تاثیر تعرفه بر متغیرهای کلان اقتصادی

تعرفه‌ها ۱ دارای آثار اقتصادی فراوان هستند که از آن جلمه می‌توان به اثر تعرفه بر سطح قیمتها، نرخ بیکاری، تولید ناخالص واقعی، و تراز بازرگانی اشاره کرد.از طرف دیگر متغیرهای کلان اقتصادی نیز بر تعرفه‌ها تأثیر می‌گذارند.حال مسأله مهم این است که آیا این تأثیرگذاری یکطرفه است یا دو طرفه و در صورت وجود …