سنجش سطوح پایداری توسعه ی روستایی در شهرستان کرج

پژوهش حاضر به سنجش و تعیین سطوح پایداری توسعه روستایی شهرستان کرج در سال ۱۳۹۰ می­پردازد تا از این رهگذر، به شناختی از وضعیت موجود در این شهرستان دست یابد. بدین منظور، با استفاده از شیوه­های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه­ای برای ارزیابی و سطح­بندی پایداری سکونتگاه­های روستایی این شهرستان، سی شاخص اجتماعی، اقتصادی، زیست­محیطی، …