بودجه سال ۹۹ و دغدغه‌های آن

مطابق با قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی. بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی …

تنوع زیستی در بخش کشاورزی : تعریف و مفهوم

با توجه به اهمیت موضوع تنوع زیستی در توسعه پایدار بخش کشاورزی و اقتصاد سبز، تصمیم گرفتم این موضوع را مورد مطالعه قرار داده تا هم به معلومات و دانش خودم افزوده شود و هم آنچه آموختم را با شما به اشتراک بگذارم . سعی خواهم نمود هر روز در این خصوص مطلبی در سایت …