بدون الگوی کشت آیندگان گرسنه می‌مانند/ بانک اطلاعات می‌خواهیم/ وزیر نمی‌تواند الگوی کشت و سایر طرح‌ها را با این بودجه پیش ببرد/ ایجاد معاونت الگوی کشت و ترویج کشاورزی خانوادگی نتایج مثبتی خواهند داشت

تأمین امنیت غذایی و حفظ توسعه پایدار به مؤلفه‌ای چون الگوی کشت گره خورده است، زیرا در صورت ادامه کشت و کار بدین نحو که مصرف نامتعادل منابع آبی و خاکی کشور را دربر دارد، باعث نابودی کشاورزی خواهد شد. چندی است نظر مسئولان و برنامه‌ریزان برای اجرای الگویی مناسب و کاربردی جلب شده است …

رویکرد بانک جهانی به تأمین مالی کشاورزی و روستایی

تأمین مالی کشاورزی پایدار بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد سبز یکی از مباحث مهم در اقتصاد جهانی است. موضوع تأمین بخش کشاورزی در بسیاری از سازمان‌های جهانی مورد توجه است. یکی از آنها بانک جهانی است که تحت عنوان گروه تأمین مالی کشاورزی، به موضوع تأمین مالی بخش کشاورزی می‌پردازد. در همین راستا ضرورت‌های تأمین …

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تأمین مالی کشاورزی و روستایی

تأمین مالی خرد یکی از مباحث مهم در اقتصاد جهانی است که پس از تغییرات نظری در تئوری‌های اقتصادی و دیدگاه‌های توسعه‌ای به‌عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بی‌کاری فزاینده روبه‌رو هستند و توزیع ثروت و درآمد در آنها چندان عادلانه نیست به‌عنوان کلید حل …

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه پایدار روستایی

«سازمان‌های غیردولتی» یا «سازمان‌های مردم‌نهاد» که به اختصار با «NGO» یا «سمن» نشان داده می‌شوند، در توسعه پایدار نقش مهمی دارند. فعالیت و حضور آنان در موضوعات مختلف بخش کشاورزی نیز باعث شده در جهان نقش و جایگاه مهمی در راستای اهداف توسعه پایدار این بخش داشته باشند. مثال بارز درباره نقش سازمان‌های غیردولتی در …

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه‌ بخش کشاورزی

همان‌طور که  در مطالب قبلی همین ستون بیان شد، رویکرد جهانی در توسعه پایدار در ادبیات توسعه، توجه به حکمرانی خوب در جامعه است. یکی از ارکان حکمرانی خوب، سازمان‌های غیر‌دولتی یا مردم‌نهاد (Non-Governmental Organization) هستند. اصطلاح «سازمان غیردولتی» یا «سازمان مردم‌نهاد» به اختصار با NGO نشان داده می‌شوند. همچنان که از عنوان آن مشخص …