نقش دولت در حکمرانی خوب تأمین زیرساخت‌های کشاورزی

در ادبیات توسعه، حکمرانی خوب موضوعی مهم و اساسی تلقی می‌شود. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات …

بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها در سیستم بانکی در سال های (۱۳۸۹-۱۳۶۳)

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازهای مردم و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر برجذب سپرده در سیستم بانکی پرداخته شده است و برخلاف مطالعات گذشته بررسی بر روی کل سیستم بانکی می …

نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه کشاورزی

در شماره‌های پیشین اشاره شد که زیرساخت‌های اقتصادی و فیزیکی نقش مهمی در توسعه کشاورزی برعهده دارند. یکی از زیرساخت‌های اشاره‌شده در مباحث توسعه کشاورزی، فناوری ارتباطات و اطلاعات (Information communication technologies) است. فناوری ارتباطات و اطلاعات در تعریفی ساده، عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا …

نقش سرمایه فیزیکی در کشاورزی

سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید نقش مهمی را در توسعه بخش کشاوری به‌خصوص افزایش فعالیت‌های مرتبط به آن و بهره‌وری بر عهده دارد. در بخش کشاورزی سرمایه و سرمایه‌گـذاری یکی از اصلی‌ترین عنـصرهای کلیـدی رشـد و توسـعه محـسوب می‌شود. کمبود سرمایه و انباشت آن در بخش کشاورزی کشور باعث پـایین‌آمـدن سـطح بهـره‌وری …