کشاورزان خرده‌پا و تأمین مالی آنان

کوچک‌بودن اراضی زیر کشت و به‌دنبال آن کشاورزان خرده‌پایی که بر اراضی کوچک کشاورزی یا در مقیاس کوچک تولید می‌کنند، عموما به‌دلیل مقیاس کوچک تولید دارای درآمد کم و به‌دلیل تغییر قیمت محصول و نهاده در بازار این درآمد هم با نوسان و خطر روبه‌رو بوده و امنیت درآمدی را برای بهره‌بردار بخش کشاورزی به‌همراه …

خردبودن اراضی کشت و گروه‌های خانوادگی

کوچک‌بودن اراضی زیر کشت یکی از مسائل مهم بخشی کشاورزی در جهان و ایران است. این مسئله خود چالش‌هایی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار؛ هم برای توسعه کشاورزی پایدار و هم توسعه روستایی به همراه دارد. چالش‌های متفاوتی تاکنون از سوی محققان و اندیشمندان مرتبط با توسعه کشاورزی و روستایی پایدار بیان شده که …

تولید و چگونگی توزیع اراضی زراعی در میان بهره‌برداران

در بخش زراعت در ایران، براساس اطلاعات سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ١٣٩٣-٩۴ سطح برداشت کل محصولات زراعی حدود ١١,٣٨‌میلیون هکتار در سال زراعی ٩۴ بوده که از این مقدار ۵٢.٩٣ درصد سهم اراضی با کشت آبی و ۴٧.٠٧ درصد سهم اراضی با کشت دیم بوده است. از همین میزان سطح زیر …