فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۵

پایان نامه آقای سینا اسماعیل پور ، بررسی اثرات افزایش تولید ناخالص داخلی ورشد جمعیت برانتشارگازهای گلخانه ای درایران ، دانشگاه پیام نور تهران ، ۱۳۹۵ ، استاد مشاور پایان نامه خانم معصومه کمالی شورغین ،تبیین وبررسی موانع موجودبرتوسعه گردشگری خارجی درایران ، دانشگاه پیام نور استان البرز، ۱۳۹۵، استاد راهنما پایان نامه آقای حامدکاظمی …

اشتغال سبز و کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت

نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایفا می‌کند؛ زیرا از یک‌سو به‌عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر به‌عنوان هدف توسعه مطرح است. مسائل مربوط به نیروی انسانی، هم جنبه اقتصادی و هم جنبه غیراقتصادی دارند؛ بنابراین در برنامه‌ریزی کلان نیروی انسانی اهمیت چشمگیری یافته است. اشتغال یکی از موضوعاتی است که به آن …

حمایت یا حذف آرام زنان

زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، به‌‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های انجام‌یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته‌اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و …