هندوستان و تعاونی‌های کشاورزی

کشاورزی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همچنان به‌عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است. در این میان تعاونی‌های قوی و توانمند قادر به غلبه بر بسیاری از مشکلات پیش‌روی کشاورزان هستند. تعاونی‌ها در کشورهایی مانند هند که ٨۵ درصد کشاورزان آن کوچک و حاشیه‌ای هستند، نقش مهمی در کاهش مشکلات کشاورزان داشته است. تعاونی براساس هفت …

نبض زندگی به سختی می‌زند

در هر ثانیه ۳۵۰ مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود. این یعنی هر پنج سال یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود و اگر این‌روند ادامه یابد در ۶۰ سال آینده اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نخواهد ماند. در هر ثانیه ۳۵۰ مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب …

مالزی و تعاونی‌های کشاورزی

براساس گزارش «بررسی اقتصاد تعاونی» در سال ٢٠١۵، تعاونی‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی، شامل همه فعالیت‌های زنجیره ارزش کشاورزی بوده که در برگیرنده کشت محصولات کشاورزی و پرورش دام تا فراوری محصولات است. براساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده برای بخش کشاورزی و غذایی از ٧٧١ تعاونی در ٣۶ کشور در سال ٢٠١٣، مشاهده می‌شود گردش مالی …

تعاونی‌ها و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی

ساماندهی و توسعه زنجیره عرضه محصولات کشاورزی از طریق تعاونی‌ها، یکی از راهکارهای تجربه‌شده در جهان است. رویکرد تعاونی در جهان که رویکرد سوم (بعد از بخش دولتی و خصوصی) نامیده می‌شود، توانسته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. در ادبیات موضوع، کار‌ِ گروهی، داوطلبانه و نظام‌مند را تعاون …

برنامه‌ریزی در ساماندهی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی؛ بررسی یک تجربه

ایجاد و ساماندهی زنجیره عرضه محصول بخش کشاورزی در تمامی کشورهای جهان مرکز توجه است؛ به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه، به دلیل خصوصیات بخش کشاورزی، زنجیره عرضه محصول بیش‌از‌پیش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. در کشورهای در‌حال‌توسعه، کشاورزی سهم بالایی را از جمعیت به خود اختصاص داده و کشاورزان عمدتا خرده‌پا و کوچک‌مقیاس بوده و …

جایگاه برنامه‌ریزی در ساماندهی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی

ایجاد و ساماندهی زنجیره عرضه محصول بخش کشاورزی در تمامی کشورهای جهان مرکز توجه است؛ به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه، به دلیل خصوصیات بخش کشاورزی، زنجیره عرضه محصول بیش‌از‌پیش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. در کشورهای در‌حال‌توسعه، کشاورزی سهم بالایی را از جمعیت به خود اختصاص داده و کشاورزان عمدتا خرده‌پا و کوچک‌مقیاس بوده و …