منابع تأمین مالی کشاورزان و کارآفرینان

اعتبارات کشاورزی، شامل ابزارهای مختلف اعتباری برای تأمین مالی تولید و معاملات کشاورزی، از جمله وام است که برای تأمین مالی نیازهای خاص مالی کشاورزان به کار گرفته می‌شود. هنگامی که از تأمین مالی بخش کشاورزی صحبت می‌شود، اشاره به چهار گروه نیاز مالی متفاوت است که بخش کشاورزی به آنها نیاز دارد: ١) نیاز …

ضرورت تأمین مالی پروژه‌های بخش کشاورزی

در ادبیات توسعه همواره بر این موضوع تأکید شده که در بخش کشاورزی، مانع اصلی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه، کمبود سرمایه است. اما گذر زمان و مشاهده تجربیات کشورهای مختلف حاکی از آن است که وجود سرمایه، شرط لازم برای توسعه است، اما شرطی کافی نیست؛ زیرا کشورهای درحال‌توسعه‌ای …

آب در مسیر رویکرد اقتصاد سبز

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر، حدود ۳۰۰ لیتر است. از سوی دیگر، آب در تولید محصولات گیاهی و جانوری نقش مهمی دارد. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می‌توان و چه گیاهی را نمی‌توان کاشت …

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اقتصاد سبز

نهادینه‌کردن اقتصاد سبز در جهان در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مستلزم تلاش و همکاری تنگاتنگ دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم است. توجه به شاخص‌های رفاه بشری، عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، افزایش کیفیت زندگی، توسعه اجتماعی، دسترسی عادلانه و پرداختن به نیازهای زنان و جوانان، رشد درآمد و اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی، کاهش …

سیاستهای پولی ، ارزی و بانکی (اعتباری )

تدوین سیاست های پولی ، ارزی و بانکی برای توسعه بخش کشاورزی از جمله ضررویات است . اینکه چرا این سیاستها برای توسعه بخش ضرورت داشته و چگونه تعیین می شود در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.     سیاستهای_پولی_،_ارزی_و_بانکی اعتباری