کاهش ضایعات محصولات کشاورزی تنها راهکار تأمین غذا

با افزایش جمعیت جهان و پایداری رشد آن در کشورهای درحال‌توسعه (بیش از نیمی از آن در قاره آفریقا) و پیش‌بینی رسیدن جمعیت به ٩,۶ میلیارد نفر در سال ٢٠۵٠، چالش دولت‌ها در سراسر جهان بر این سؤال استوار است: «چگونه غذایی کافی برای هر فرد تولید کنیم؟» به این سؤال، سازمان ملل متحد این …

زنجیره عرضه سبز محصولات کشاورزی

در جهان کنونی آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ کره زمین و حیات آن است که در صورت توجه‌نکردن به آن حیات موجودات زنده و انسان به خطر افتاده و حتی به نابودی کشانده خواهد شد؛ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ‌هایی از قبیل آلودگی آب‌وخاک و هوا کهﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮری دارند. ﮔﺎزهای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و راهکارهای مقابله با انتشار …

بازیافت ضایعات و هدررفت موادغذایی ارگانیک

یکی از موانع تأمین غذا و امنیت غذایی برای مردم جهان، ضایعات و هدررفت محصولات کشاورزی و غذاست. هدررفت و ضایعات محصول و غذا در مرحله قبل از تولید، تولید، عرضه و فروش و مصرف به چشم می‌خورد. به‌ عبارتی دیگر در حلقه‌های مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی و مواد غذایی، هدررفت و ضایعات محصول …

کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی

امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام سال به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای دردسترس، نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم کند (فائو، ٢٠٠١). براساس این تعریف، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارتند از: …