ارتقای کشاورزی خرده‌پا در گرو توجه به زنان کشاورز

کشاورزان خرده‌پا با مشکلات مختلفی برای توسعه تولید خود مواجهند و براساس مطالعه فائو، در بسیاری از کشورها بیش از ۴٠ درصد کشاورزان خرده‌پا فقیر هستند. به‌عبارتی کشاورزان کوچک یا خرده‌پا هم تولید‌کننده اصلی موادغذایی برای جمعیت جهان بوده و هم در فقر زندگی کرده و دسترسی آنان به نهاده‌ها و تکنولوژی و اعتبارات برای …

قدرت‌نمایی کشاورزان خرده‌پا با سازماندهی

حمایت از کشاورزان خرده‌پا که تولید را مدیریت و به سرانجام می‌رسانند، در راستای امنیت غذایی و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع آب و خاک و محیط‌زیست، در کشورهای مختلف جهان به روش‌های مختلف توسط دولت انجام می‌شود. در این میان یکی از روش‌های حمایتی، سازماندهی و ظرفیت‌سازی و نهاد‌سازی به منظور …

کشاورزان بلاتکلیف و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی

از زمانی که به تازگی علم‌آموزی اقتصاد را شروع کرده بودم، به خاطر علاقه به بخش کشاورزی، موضوعات بخش را دنبال کرده و تکالیف درسی خود را بر موضوعات بخش کشاورزی می‌گذاشتم، به یاد دارم که یک سال سیب‌زمینی، یک سال پیاز و یک سال یک محصول دیگر با مازاد عرضه مواجه می‌شد و قیمت …

ساماندهی زنجیره عرضه، راهکاری برای حمایت از کشاورزان خرده‌پا

دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان با شیوه‌های مختلف در جهت حمایت از کشاورزان خرده‌پا در فعالیت‌های مختلف کشاورزی حمایت می‌کنند. در حقیقت به جای حذف کشاورزان و بهره‌برداران کوچک‌مقیاس، در رقابت نابرابر با کشاورزان بزرگ‌مقیاس، دولت با روش‌های مختلف از کشاورزان کوچک حمایت می‌‌کند تا ضمن افزایش تولید و امنیت غذایی، بسترهای مناسب برای ایجاد …

حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده؟

از زمانی که به تازگی علم‌آموزی اقتصاد را شروع کرده بودم، به خاطر علاقه به بخش کشاورزی، موضوعات بخش را دنبال کرده و تکالیف درسی خود را بر موضوعات بخش کشاورزی می‌گذاشتم، به یاد دارم که یک سال سیب‌زمینی، یک سال پیاز و یک سال یک محصول دیگر با مازاد عرضه مواجه می‌شد و قیمت …

٧۵درصد فقرای جهان در مناطق روستایی

حدود ٢,۵‌میلیاردنفر به‌طور مستقیم از طریق تولید محصولات کشاورزی گذران زندگی می‌کنند یا به‌عنوان کشاورزان تمام‌وقت یا پاره‌وقت یا به‌عنوان عضوی از کشاورزی خانوادگی محسوب می‌شوند. در این میان ۵٠٠‌میلیون مزرعه کوچک وجود دارد که بیش از ٨٠ درصد از موادغذایی مصرفی جهان را تهیه می‌کنند که به‌طور قابل‌توجهی به کاهش فقر و امنیت غذایی …