فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۳

پایان نامه آقای فرجی، تخمین تابع تقاضای گاز مایع برای سالهای بین۶۷-۹۰،دانشگاه پیام نور: تهران ، ۱۳۹۳،مشاور  پایان نامه آقای خلفی، بررسی اثر شوک­های ارزی بر صادرات غیرنفتی در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، دانشگاه پیام نور: تهران ، ۱۳۹۳،مشاور

ایران روی خط خطر

در ادبیات موضوع بیش از۱۵۰ تعریف از خشکسالی ارائه شده است. در ادبیات موضوع بیش از۱۵۰ تعریف از خشکسالی ارائه شده است. در تعریف مورد قبول متخصصان، خشکسالی شامل یک دوره پیوسته و پایدار (از چند ماه تا چندین سال) است که در این دوره مقدار آب موجود در منابع آبی منطقه به حد قابل …