تا نفت داریم، «امنیت غذایی» هم داریم

فائو (سازمان خواروبار جهانی) گزارشی منتشر کرده و هشدار داده است در سال ٢٠۵٠ از یک‌سو جمعیت جهان به بیش از ٩میلیاردنفر می‌رسد و از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث کاهش بارندگی و کاهش تولید مواد غذایی می‌شود. این گزارش توجه کشورهای دنیا را بیش‌ازپیش به موضوع امنیت غذایی جلب کرده است. درحالی‌که کشورهای مختلف …

سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج 

 پژوهش حاضر به سنجش و تعیین سطوح پایداری توسعه روستایی شهرستان کرج در سال ۱۳۹۰ می پردازد تا از این رهگذر، به شناختی از وضعیت موجود در این شهرستان دست یابد. بدین منظور، با استفاده از شیوه های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای برای ارزیابی و سطح بندی پایداری سکونتگاه های روستایی این شهرستان، …