فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۲

پایان نامه خانم حسین زاده با عنوان : بررسی دلایل تمایل کشاورزان گندم‌کار کرمانشاه به بیمه محصول،دانشگاه پیام نور تهران ، ۱۳۹۲،راهنما پایان نامه خانم غلامی نژاد با عنوان : بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل طی سالهای ۱۳۷۲تا۱۳۹۱(برنامه ،دوم،سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور ) ،دانشگاه پیام نور تهران ، …