جهاد سازندگی از واقعیت تا عمل

زمینه فعالیت جهاد سازندگی در سال‌های نخست آن، به عمران، خدمات‌رسانی و آموزش‌های فنی منحصر بود، ولی بنا به ضرورت و مقتضیات جامعه، مسوولیت‌های جهاد دائماً در حال تغییر و تحول بود و رسیدگی به اموری چون امور فرهنگی، بهداشت و اشتغال را نیز بر عهده گرفت. زمینه فعالیت جهاد سازندگی در سال‌های نخست آن، …