اصلاح نظام تعرفه ای بخش کشاورزی ایران

اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذائی و همچنین نیازهای بسیاری از صنایع، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای ارزی و استقلال ملی ایجاب می کند که توسعه پایدار آن در تمامی برنامه های کشور مورد توجه خاص قرار بگیرد. در این میان نقش سیاست های تعرفه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است سیاست هایی که …