فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۰

۱٫پایان نامه آقای سلمان دادجو با عنوان: بررسی رابطه بین فساد مالی و تورم در کشور های منطقه خاورمیانه(سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۳) ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،۱۳۹۰،مشاور ۲٫ پایان نامه آقای مهدی شاعر طاهربا عنوان: واکنش بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت (۸۸- ۱۳۷۷) ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،۱۳۹۰، مشاورر ۳٫ پایان …