سنجش سطوح پایداری توسعه ی روستایی در شهرستان کرج

پژوهش حاضر به سنجش و تعیین سطوح پایداری توسعه روستایی شهرستان کرج در سال ۱۳۹۰ می­پردازد تا از این رهگذر، به شناختی از وضعیت موجود در این شهرستان دست یابد. بدین منظور، با استفاده از شیوه­های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه­ای برای ارزیابی و سطح­بندی پایداری سکونتگاه­های روستایی این شهرستان، سی شاخص اجتماعی، اقتصادی، زیست­محیطی، …

اصلاح نظام تعرفه ای بخش کشاورزی ایران

اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذائی و همچنین نیازهای بسیاری از صنایع، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای ارزی و استقلال ملی ایجاب می کند که توسعه پایدار آن در تمامی برنامه های کشور مورد توجه خاص قرار بگیرد. در این میان نقش سیاست های تعرفه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است سیاست هایی که …

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۰

۱٫پایان نامه آقای سلمان دادجو با عنوان: بررسی رابطه بین فساد مالی و تورم در کشور های منطقه خاورمیانه(سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۳) ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،۱۳۹۰،مشاور ۲٫ پایان نامه آقای مهدی شاعر طاهربا عنوان: واکنش بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت (۸۸- ۱۳۷۷) ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،۱۳۹۰، مشاورر ۳٫ پایان …

بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی تامین کننده امنیت غذایی / تولیدی و درآمدی بخش کشاورزی

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه و امنیت غذایی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه امری ضروری قلمداد می شود. درمیان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر ، بهبود امنییت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند. علاوه براین بخش کشاورزی در افق آینده …