تحلیل فضایی شاخص های فقر مناطق روستایی به تفکیک استان

توسعه یافتگی روستایی به عنوان یک آرمان و میثاق ملی جزئی از توسعه یافتگی ملی بوده که نشانگر ارتباط ارگانیک میان توسعه روستایی و توسعه ملی است و از این رو توجه به توسعه روستایی از جمله فقرزدایی در نواحی روستایی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی ، ضرورت ملی ، اجتناب ناپذیر است . در …