بررسی و تحلیل افزایش قیمت مواد غذایی بر فقر روستایی در ایران

با توجه به نگرانی های بین المللی در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر افزیش تعداد فقرا در سطح بیین المللیی و تهدید امنیت غذایی مردم، این مقاله درصدد آن است که با بررسی علمی به رابطه میان قیمت مواد غذایی و فقیر روستایی در ایران بپردازد. برای این منظور از مدل …