رقابت پذیری: مفهوم ،روش شناسی ، مصادیق و الزامات آن

فرایند جهانی شدن، یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفت های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌ فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالش هایی هستند که بنگاه‌ها و فعالیت های مختلف در عرصه تجارت …

بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی تامین کننده امنیت غذایی / تولیدی و درآمدی بخش کشاورزی

در دنیای آکنده از رقابت کنونی قطعا ً توان تولید محصولات کشاورزی یکی از مؤلفه های مهم قدرت ملی محسوب می شود؛ بنابراین ایران نیز باید در این بخش از توان بالایی برخوردارشود. یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم کاهش خطرات و ریسک های فنی، اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی و روستایی می باشد. …