بررسی و تحلیل ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی انگور و سیب جهان و ایران – طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ –

بر این اساس با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده (RCA) ،مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA) ،نسبت تمرکز (CR) ،شاخص هرفیندال (HHI) و برآورد رگرسیون خطی به بررسی ساختار بازار جهانی،مزیت نسبی صادراتی کشورهای مهم و عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران پرداخته شده است. (به تصویر صفحه …