تحلیل فضایی شاخص های فقر مناطق روستایی به تفکیک استان

توسعه یافتگی روستایی به عنوان یک آرمان و میثاق ملی جزئی از توسعه یافتگی ملی بوده که نشانگر ارتباط ارگانیک میان توسعه روستایی و توسعه ملی است و از این رو توجه به توسعه روستایی از جمله فقرزدایی در نواحی روستایی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی ، ضرورت ملی ، اجتناب ناپذیر است . در …

بررسی و تحلیل افزایش قیمت مواد غذایی بر فقر روستایی در ایران

با توجه به نگرانی های بین المللی در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر افزیش تعداد فقرا در سطح بیین المللیی و تهدید امنیت غذایی مردم، این مقاله درصدد آن است که با بررسی علمی به رابطه میان قیمت مواد غذایی و فقیر روستایی در ایران بپردازد. برای این منظور از مدل …

رقابت پذیری: مفهوم ،روش شناسی ، مصادیق و الزامات آن

فرایند جهانی شدن، یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفت های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌ فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالش هایی هستند که بنگاه‌ها و فعالیت های مختلف در عرصه تجارت …

بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی تامین کننده امنیت غذایی / تولیدی و درآمدی بخش کشاورزی

در دنیای آکنده از رقابت کنونی قطعا ً توان تولید محصولات کشاورزی یکی از مؤلفه های مهم قدرت ملی محسوب می شود؛ بنابراین ایران نیز باید در این بخش از توان بالایی برخوردارشود. یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم کاهش خطرات و ریسک های فنی، اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی و روستایی می باشد. …

بررسی و تحلیل ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی انگور و سیب جهان و ایران – طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ –

بر این اساس با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده (RCA) ،مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA) ،نسبت تمرکز (CR) ،شاخص هرفیندال (HHI) و برآورد رگرسیون خطی به بررسی ساختار بازار جهانی،مزیت نسبی صادراتی کشورهای مهم و عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران پرداخته شده است. (به تصویر صفحه …