زنان و توسعه

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی در خصوص زنان و نقش آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. نویسندگان : زهرا رضایی ، محمدحسین حافظیان، سیدمحمد احمدی سیدرضا صالحی امیری، فرزانه مافی ، سیدجواد نگارنده، فاطمه پاسبان ، سارا مژده ای، مهدی نیاکانی فر تاریخ نشر: ۲۴ خرداد،۱۳۸۹ ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک

تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

مقاله حاضر به بررسی آثار کاهش تعرفه بر متغیرهای مهم بخش کشاورزی بر اساس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و نیز به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۰ در قالب دو سناریوی «کاهش تدریجی تعرفه» و «یکسان،سازی تعرفه» بر واردات می پردازد. در سناریوی کاهش تدریجی نرخ تعرفه واردات بخش کشاورزی، به تدریج …

Macioeconomics Polices Effects on Poverty and Income Distribution

The main objective of this study ۱٫the documentation of various policies that is used as the structural adjustment . ۲٫Identification the mechanisms by which Macroeconomic policies affect the poverty and income distribution. ۳٫Quantification and evaluation of trade-off between objectives of adjustment policies , and the minimum compensative cost to keep the poor in a situation …