بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران ایران

وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآورده های نفتی یکی از مشکلات اساسی است که همواره در برنامه های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است که توسعه صادرات غیرنفتی یکی از این موارد است. افزایش صادرات و توسعه آن مانند هر متغیر اقتصادی، تابع …