بررسی علل ضایعات شیر دامداران در استان خراسان و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی وتحقق هدف های موردنظر،مستلزم تخصیص مناسب منابع محدود مانند نیروی کار، مدیریت ،سرمایه ،ارز و منابع طبیعی است .هدف های توسعه اقتصادی کشورها متفاوت است و در نتیجه منابع محدود باید درجهت تحقق هدفهای توسعه به کارگرفته شود. به کارگیری منابع محدود برای تحقق تنها یک هدف ،موجب عدم تحقق هدف …