آنها که از جهانی شدن زیان دیده اند

شواهد تجربی در برخی از کشورهای در حال توسعه ، نشان می دهد که نه تنها از جهانی شدن نفعی نصیب این کشورها نشده است که زیان هم دیده اند. شواهد موجود در این کتاب نیز نشان می دهد که جهانی شدن ضرورتا باعث افزایش رفاه و بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه نمی شود. …