نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی کشورهای در حال توسعه

توسعه ی روستاها در مقایسه با گذشته پیوند گسترده تری با کارآفرینی دارد. بسیاری از موسسات واشخاص موثر در توسعه ی روستایی، امروزه ایجاد کارآفرینی را به عنوان یک شیوه مداخله جویانه توسعه که می تواند روند توسعه روستا را تسریع بخشد، تلقی می کنند. علاوه بر این ، به ضروری بودن نیاز به ارتقاء …