تعیین اندازه بهینه دامداریها در استان خراسان -۱۳۸۱

 واحدهای تولیدی از نظر ساختار هزینه را می توان به سه دسته تقسیم کرد. ۱-واحدهای حداکثر کننده سود واحدهایی هستند که در آنها خط قیمت منحنی هزینه نهایی را بالاتر از نقطه حداقل منحنی متوسط هزینه کل قطع می کند. ۲-واحد حداقل کننده زبان واحدهایی هستند که در آنها خط قیمت منحنی هزینه نهایی را …