فهرست پایان نامه های سال ۱۳۸۰

  پایان نامه آقای محمد زمانی با عنوان : بررسی روند تغییرات بهره وری عوامل تولید و قیمت تمام شده در شرکت تعاونی فرش دستباف بیرجند ، دانشگاه مشهد ، مقطع کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۸۰ .مشاور  

بررسی چگونگی تأمین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی: دو مطالعه موردی در استان خراسان

دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در مسائل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مستلزم شناخت استعداد ها است . یکی از این استعدادها ی موثر، زنان هستند که در سازندگی جوامع نقش بسزایی ایفا کرده و می کنند ، درحالی که نه خود به آن باور دارند و نه دیگران …

اقتصادی: بررسی چگونگی تأمین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی: دو مطالعه موردی در استان خراسان

دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم شناخت استعدادهاست. یکی از این استعداد های موثر زنان هستند که در سازندگی جوامع نقش بسزایی دارند ، درحالی که نه خود به آن باور دارند و نه دیگران آنها را به حساب می آورند. فاطمه پاسبان، جهاد، …