مطالعه تطبیقی نقش بیمه های زندگی در پس انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران

در ایران به بیمه های عمر و زندگی به آن گونه ای که بای و شاید توجه خاصی مبذول نشده و به عنوان بخش مهمی از پس انداز ملی به حساب نیامده است. ازاین رو و با توجه به اهمیت پس انداز در ایجاد سرمایه گذاری و اهمیت بیمه های عمر در پس انداز، این …

تامین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی

دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم شناخت استعدادهاست. یکی از این استعداد های موثر ، زنان هستند که در سازندگی جوامع نقش بسزایی ایفا کرده و می کنند، در حالی که نه خود به آن باور دارند و نه دیگران آنها را به حساب …

بررسی وضعیت تولید و ارزش افزوده صنعت نساجی در ایران و تاثیر سیاستهای مالی و پولی دولت بر آن طی دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷

صنایع نساجی در کشورهای توسعه یافته از دیرباز نقش تعیین کننده ای در رشد و شکوفایی صنعتی آنها ایفا نموده است، بگونه ای که این کشورها بخشی از موفقیتهای خود را مدیون گسترش این صنعت در مراحل اولیه صنعتی شدن می دانند. انقلاب صنعتی با ماشینی شدن تولیدات منسوجات آغاز شد و صنعت نساجی به …