ارزیابی اقتصادی تبصره های تکلیفی در مرغداریهای گوشتی استان خراسان-۱۳۷۸

در دهه گذشته بسیاری از کشور های کم درآمد با استفاده از سیاست اعتبارات ارزان قیمت کشاورزی، میلیونها دلار اعتبارات را به بازاره های مالی روستایی اختصاص دادند. این سیاست یکی از مهم ترین ابزار های اصلی توسعه کشاورزی در این کشور ها به حساب می آمد. هدف اصلی این سیاست  اعطای اعتبارات به کشاورزان …

تعیین اندازه بهینه واحدهای دامی (گاوداری و گوسفند داری سنتی) در استان خراسان

 واحدهای تولیدی از نظر ساختار هزینه را می توان به سه دسته تقسیم کرد. ۱-واحدهای حداکثر کننده سود واحدهایی هستند که در آنها خط قیمت منحنی هزینه نهایی را بالاتر از نقطه حداقل منحنی متوسط هزینه کل قطع می کند. ۲-واحد حداقل کننده زبان واحدهایی هستند که در آنها خط قیمت منحنی هزینه نهایی را …