برآورد نرخهای حمایت اسمی و مؤثر محصولات کشاورزی

استقلال و خودکفایی اقتصادی یکی از اصول قانون اساسی کشور ماست. از طرفی کشاورزی در استدلال اقتصادی و خودکفایی کشور اهمیت زیادی دارد. از این رو دولت در صدد حمایت از تولیدات این بخش است و سیاستها ی حمایتی گوناگون از جمله استفاده از نرخ ارز ، محدودیت واردات، سود بازرگانی و غیره را اعمال …