رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور

ناچیز بودن این سهم در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه بیان‌گر وجود موانع و مشکلاتی در راه گسترش بیمهء زندگی در کشور است که بررسی دلایل آن به مطالعهء جداگانه‌ای نیاز دارد. بر اساس اطلاعات جدول شمارهء ۳،میانگین نسبت حق بیمهء زندگی به تولید ناخالص‌ داخلی در بین کشورهای توسعه یافتهء …