بررسی سیاست‌های حمایتی در ایران و برآورد نرخ تعرفه موثر در بخش کشاورزی

استقلال و خودکفائی اقتصادی یکی از اصول قانون اساسی کشور ماست . از طرفی کشاورزی از بخشهایی است که اهمیت زیادی در استقلال و خودکفائی اقتصادی کشور دارد. لذا به دلیل این اهمیت ، دولت درصدد حمایت از تولیدات آن می‌باشد و بدین منظور سیاستهای حمایتی گوناگونی را اعمال می‌کند. از آن جمله می‌توان به …