بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها در سیستم بانکی در سال های (۱۳۸۹-۱۳۶۳)

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازهای مردم و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر برجذب سپرده در سیستم بانکی پرداخته شده است و برخلاف مطالعات گذشته بررسی بر روی کل سیستم بانکی می …

Poverty Reduction: Empowerment Approach through Developing Small Businesses and Entrepreneurship in the Imam Khomeini Relief Foundation

Nowadays poverty reduction and supporting the needy people is a social and economic necessity. The approach of Empowering the needy people by means of employment based on entrepreneurship and developing small businesses (through innovation and improving all aspects of personal and social life) is an effective approach to achieve durable development, poverty reduction and to …

سهم مصرف بخش کشاورزی در خشکسالی و ترسالی تفاوتی ندارد

در حالی که از بخش کشاورزی به عنوان پر مصرف ترین بخش تولید نام برده می شود؛ این سوال پیش می آید که آیا مصرف آب در سایر بخش ها بهینه است؟ بخش کشاورزی مجموعه فعالیتهای زراعی،باغداری، دام و طیور، شیلات و ماهیگیری و جنگل و مرتع را در خود جای داده است. در حسابهای …

توسعه صنعت اسب کاسپین تبیین راهبردهای اساسی دولت

 امروزه صنعت اسب یکی از صنایع درآمدزا با گردش مالی بالا در جهان ، بشمار می آید، افراد بسیاری به نگهداری و پرورش اسب علاقه داشته و با سرمایه گذاری در آن ، شکل اقتصادی بهاین صنعت بخشیده و از سوی دیگر، دولت ها همیشه در حال گسترش فعالیت های مرتبط با اسب از دو …

عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمتهای نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب …

آیا بخش تعاونی می تواند رویکردی برای توسعه اشتغال نیروی انسانی زنان کشور باشد؟

هموراه این سخن بیان میگردد که میان میزان مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه و تحقق زندگی بهتر و جامعه ای توسعه یافته رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. مشارکت اجتماعی ، فرایندی است که گروه های اجتماعی ، داوطلبانه و آزادانه آن را انتخاب کرده و علاقه مند می شوند تا دراین فعالیت شرکت نمایند. …

سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج 

 پژوهش حاضر به سنجش و تعیین سطوح پایداری توسعه روستایی شهرستان کرج در سال ۱۳۹۰ می پردازد تا از این رهگذر، به شناختی از وضعیت موجود در این شهرستان دست یابد. بدین منظور، با استفاده از شیوه های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای برای ارزیابی و سطح بندی پایداری سکونتگاه های روستایی این شهرستان، …

Measuring Sustainability Levels of Rural Development

The concept of sustainability has been considered as a framework for understanding the development process and environment resource management as well as delicate a balance between economy, environment and health sociality around the world in the recent decades. This research tries to determine the level of sustainability of Karaj rural development in order to identify …

برآورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گیلان

کارکردهای ارزشمند بومهای تالابی نظیر کنترل سیلاب، کنترل فرسایش، تصفیه آب و پساب، ایجاد زیستگاه طبیعی و ارائه چشم انداز زیبا، در کنار جایگاه ویژه بومشناختی آن موجب توجه روزافزون به مقوله حفاظت از این منابع طبیعی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل در استان گیلان انجام …

Factors Affecting Iran’s Animal Products Export: A Co-integration Analysis

Iran’s economy dependence on oil revenues has caused some impacts in the form of commodity price fluctuations on current revenues. Accordingly, in the past few years especially in the Second Development Plan, the government included encouragements and reduced the country’s dependence on oil revenues in its agenda. Agricultural export, especially livestock and poultry export has …