بررسی میزان رضایت­مندی از نمایشگاه­ های تخصصی کشاورزی (مورد مطالعه: نمایشگاه­های بین­ المللی تهران)

نمایشگاه ­های بین­ المللی یکی از مهم­ترین ساختارها برای معرفی تولیدات، انجام تبلیغات، ارائه آموزش و ارتباط نزدیک با مشتریان می ­باشند و نقش قابل توجهی در شناساندن شرکت­ها به بازارهای هدف دارند، از این رو مطالعه ­ی حاضر با هدف بررسی میزان رضایت ­مندی از نمایشگاه­ های تخصصی کشاورزی انجام شده است.

روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه اولیه ۰/۸۱ و در پرسشنامه نهایی ۰/۸۴ بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه غرفه­ داران (۳۰۶۱=N) و بازدیدکنندگان (۱۷۳۱۲۸=N) نمایشگاه ­های بین ­المللی کشاورزی تهران در سال ۱۳۹۵ تشکیل دادند که باتوجه به حجم بالای جامعه­ ی آماری از نمونه­ گیری در دسترس استفاده شد. بر این اساس تعداد ۲۳۵ نفر از غرفه ­داران و تعداد ۳۲۵ نفر از بازدیدکنندگان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و بهره ­گیری از نرم­ افزار SPSS۱۶ انجام شد.

کیومرث مولادوست، فاطمه پاسبان، مهنا شاهمرادی

بررسی میزان رضایت مندی از نمایشگاه های تخصصی کشاورزی

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.