بررسی میزان رضایت­مندی از نمایشگاه­ های تخصصی کشاورزی (مورد مطالعه: نمایشگاه­های بین­ المللی تهران)

نمایشگاه ­های بین­ المللی یکی از مهم­ترین ساختارها برای معرفی تولیدات، انجام تبلیغات، ارائه آموزش و ارتباط نزدیک با مشتریان می ­باشند و نقش قابل توجهی در شناساندن شرکت­ها به بازارهای هدف دارند، از این رو مطالعه ­ی حاضر با هدف بررسی میزان رضایت ­مندی از نمایشگاه­ های تخصصی کشاورزی انجام شده است.

روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه اولیه ۰/۸۱ و در پرسشنامه نهایی ۰/۸۴ بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه غرفه­ داران (۳۰۶۱=N) و بازدیدکنندگان (۱۷۳۱۲۸=N) نمایشگاه ­های بین ­المللی کشاورزی تهران در سال ۱۳۹۵ تشکیل دادند که باتوجه به حجم بالای جامعه­ ی آماری از نمونه­ گیری در دسترس استفاده شد. بر این اساس تعداد ۲۳۵ نفر از غرفه ­داران و تعداد ۳۲۵ نفر از بازدیدکنندگان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و بهره ­گیری از نرم­ افزار SPSS۱۶ انجام شد.

کیومرث مولادوست، فاطمه پاسبان، مهنا شاهمرادی

بررسی میزان رضایت مندی از نمایشگاه های تخصصی کشاورزی

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *