دعوت نامه

دوستان درصورت تمایل در این نشست حضور یابند تا فرصت مغتنمی فراهم شود واز نقطه نظرات شما اندیشمندان برای ارائه ارهکار سود جست . سپاس??

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.